Osaamisen uudistaminen: ensiaskeleet kokonaisuuteen

Kokosimme tälle sivulle kattavan paketin materiaaleja, jotka auttavat sinut uudistumisessa alkuun. Pääset sinua kiinnostaviin osioihin kätevästi sivun reunan navigaation avulla. Hyppää rohkeasti myös linkattujen webinaarien ja blogien pariin!

Mitä on osaamisen uudistaminen?

Osaaminen on yrityksen tärkein pääoma ja liiketaloudellisen kasvun avain. Ne yritykset, jotka investoivat osaamisen uudistumiskyvykkyyteen myös menestyvät tulevaisuudessa. Onnistunut osaamisstrategia on ratkaisu liiketoiminnan muuttuviin ja kehittyviin osaamistarpeisiin. Osaamisstrategiassa yhä tärkeämmässä roolissa on organisaation uudistumiskyvykkyyden varmistaminen ja monipuolisen osaamispaletin rakentaminen organisaatioon. Tämä vaatii jatkuvaa oppimisen kierrettä ja konseptien luomista, joiden avulla osaajat kehittävät jatkuvasti osaamistaan ja oppivat yhdessä liiketoiminnan osaamistarpeet huomioiden. Tämä vaatii uutta ajattelua ja jatkuvuutta osaamisen johtamiseen. Siksi haastamme yrityksiä uudistumaan.

Osaamisen uudistaminen on jatkuvaa vuoropuhelua yrityksen kasvun, oppimisen kulttuurin ja uuden osaamisen kehittämisen keinojen välillä. Se on tapa toimia ja työskennellä, jonka avulla liiketoiminnan ja sen mukana työntekijöiden osaaminen päivittyy koko ajan.

Osaamisen uudistaminen on edelläkävijyyttä. Muutokset ja osaamistarpeet harvoin muuttuvat hetkessä. Uudistumiskykyisessä organisaatiossa osaamisen johtaminen ja uudistaminen ovat jatkuvasti agendalla, ja ne on keskeinen osa yrityksen toimintakulttuuria. Alati muuttuvassa maailmassa voittajiksi selviytyvät ne organisaatiot, jotka katsovat rohkeasti tulevaisuuteen ja antavat eväitä niin yksilöille kuin työyhteisöllekin jatkuvan uudistumiskyvyn rakentamiseen ja kehittämiseen.

 

Tutustu osaamisen uudistamisen palveluihimme

Osaamisen uudistaminen on paras sijoitus tulevaisuuteen

Osaamisen uudistaminen on paljon enemmän kuin vain kouluttamista tai henkilöstön osaamisen ja työelämätaitojen kehittämistä. Se on ennen kaikkea kaiken toiminnan ja kulttuurin muutosta.

Ajatuksella rakennetut ja johdetut uudistumisen keinot ja konseptit synnyttävät vaikuttavuuden lisäksi luottamusta. Kun uudistuminen kumpuaa yrityksen strategiasta ja visiosta, ja yhteisten päämäärien saavuttamiseksi rakennetaan ketteriä ja toimivia ratkaisuja, koko henkilöstön on mahdollista työskennellä kohti entistä parempia tuloksia.

Uudistumalla pysyt aina mukana kilpailussa. Ja jos haluat, olet myös askeleen edellä kilpailijoitasi.

mobile-1_760x800px
 

Miksi yrityksen pitäisi olla kiinnostunut osaamisen uudistamisesta?

Tulevaisuudessa yksilöltä vaaditaan uutta substanssiosaamista ja päivitettyjä ammatillisia taitoja, mutta ennen kaikkea myös tehtävästä riippumattomia työelämätaitoja, kuten resilienssiä, itseohjautuvuutta ja kykyä jatkuvaan oppimiseen.

Näiden uudistumiskyvykkyyksien kasvattaminen ja kehittäminen ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Aktiivisen oppimisen kulttuurin vahvistamisella, henkilökohtaisen uudistumiskyvyn ja osaamisen kehittämisen tukemisella ja tulevaisuuteen tähtäävillä ketterillä osaamisen uudistamisen keinoilla yksilöt toimivat yrityksen kilpailukyvyn ajureina myös muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

Osaamismurros-Suomessa-header_2880x800px

Osaamismurros-Suomessa-banner-mobile_760x230px

 

Osaamisen uudistaminen luo kilpailuetua

Osaamisen uudistaminen luo parhaimmillaan lisäarvoa niin yksilöille kuin liiketoiminnalle. Liiketoimintalähtöisestä uudistumisesta syntyvät parhaat tulokset ja investoinnit maksavat itsensä takaisin asiakasrajapinnassa.

Yrityksessä, jossa henkilöstön oppimismahdollisuuksiin panostetaan aidosti, työskentelee motivoituneempia ihmisiä. Motivaatiosta taas versoo sitoutumista ja innovaatioita, joiden varassa yritys voi kasvaa.

Katso Osaamishyppyjä mahdollistamassa -webinaari, jossa Monetran toimitusjohtaja Päivi Pitkänen kertoo, miten heillä tuetaan henkilöstön uudistumista ja millaisia tuloksia he ovat saaneet aikaan osaamisen kehittämisellä.

chapter-2-v2_800x800px

Itseohjautuvuus on modernien työelämätaitojen kulmakivi

Itseohjautuvuuden suurin hyöty piilee työntekijöiden taidoissa sekä halussa ja kyvyssä toimia organisaation hyväksi. Itseohjautuva kulttuuri on hedelmällinen kasvualusta innovaatioille.

Toteutuakseen itseohjautuva työkulttuuri tarvitsee tuekseen koko organisaatiotason tahtotilan. Itseohjautuvassa organisaatiossa myös johtajuus on tärkeässä roolissa, ja se on ennen kaikkea merkityksen luontia, suunnan näyttämistä ja kumppanuutta, monesti vahvaa valmentamista. 

 

Tyytyväiset ja sitoutuneet työntekijät ovat uudistumisen ydin

Jokaiselle on äärimmäisen tärkeää kokea, että heitä arvostetaan, heihin panostetaan  ja että he voivat vaikuttaa omaan työhönsä. Kun omilla työtehtävillä on selkeä merkitys ja tulevaisuudessa häämöttää lisää kehittymisen mahdollisuuksia, työntekijöiden on helpompaa sitoutua vahvemmin organisaation toimintaan. Ja tämä kasvattaa suoraan yrityksen menestymisen mahdollisuuksia. 

Webinaari: Osaamisen uudistaminen yrityksen menestystekijänä

 

Miten yritys tietää tarvitsevansa osaamisen uudistamista?

Kaikki yritykset tarvitsevat osaamisen uudistamista. Kysymys on enemmänkin siinä, kuinka nopeasti uudistumisen tarve pystytään tunnistamaan ja millainen oppimisen kulttuuri yrityksessä on, sekä mitä taitoja yritys tarvitsee liiketoimintansa kasvun tueksi tulevaisuudessa.

Uudistumistarvetta kannattaa siis jokaisella alalla tähytä niin pitkälle tulevaisuuteen kuin mahdollista: ennakoimalla saadaan kasvuun vauhtia ja varmistetaan, että osaaminen uudistuu ennen kuin se vanhenee. Yritykset voivat olla uudistumisessa ja osaamisen kehittämisessä myös hyvin erilaisissa maturiteettivaiheissa. Siinä missä toisia palvelevat nopeat, ketterät kokeilut, toisille voi toimia paremmin perustan rakentamisesta lähtevä pidemmän aikavälin kehittymiskehyksen rakentaminen.

Uudistumistarpeiden tunnistamisessa voi käyttää apuna seuraavia keinoja

Yksi tavallisimpia signaaleja osaamisen muutostarpeesta on se, ettei asiakkaan kysyntään pystytä vastaamaan. Asiakas voi edellyttää esimerkiksi tietyn teknologian hallintaa, toivoa automaattista raportointia tai suoraa, digitaalista näkyvyyttä käynnissä olevan projektin tapahtumiin. Tällaista kysynnän ja tarjonnan ristiriitaa voidaan paikata kehittämällä henkilöstön osaaminen vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Valtava määrä manuaalisia työtehtäviä poistuu tulevaisuudessa. Samaan aikaan osaamista tarvitaan lähes kaksinkertainen määrä uusille alueille. Esimerkiksi tiedon syöttämiseen ja kirjanpitoon liittyviä tehtäviä automatisoidaan, minkä lisäksi data-analytiikan, tekoälyn ja koneoppimisen osaamisen kysyntä kasvaa.

 

Miten lähteä liikkeelle osaamisen uudistamisessa?

Osaamisen uudistamisessa on ennen kaikkea kyse liiketoiminnan lähtökohdista rakennetusta uudistumisen ajatusmaailmasta ja yrityksen tavoitteita parhaiten palvelevan keino- ja ratkaisuvalikoiman käyttämisestä osana jokapäiväistä arjen työtä.

Osaamisen uudistamista on tärkeää tehdä aina liiketoiminnan lähtökohdista. Lähtötilanteen hahmottamiseksi kannattaa aloittaa kartoittamalla, miten liiketoiminta muuttuu ja miten muutokset vaikuttavat osaamistarpeeseen. Ensimmäinen askel osaamisen uudistamisessa on ymmärtää, miten liiketoiminta tulee jatkossa muuttumaan ja miten muutokset vaikuttavat osaamistarpeeseen. 

Ajatustyön edetessä on myös hyvä miettiä, millaisia investointeja uudistumiseen voidaan tehdä, millä aikavälillä ne voidaan toteuttaa, sekä kuinka suurta joukkoa erilaiset uudistamisen tarpeet oman henkilökunnan keskuudessa koskettavat.

Muista, ettei aina ole kyse valtavan suurista ponnistuksista vaan pienetkin oivallukset voivat tuoda suurta lisäarvoa arkeen!

 

 • Minkälaiset osaamiset ovat yrityksessämme kriittisiä seuraavien 2–5 vuoden aikana?
 • Minkälaisissa asioissa kilpailijat ovat meiltä edellä? Mitä voisimme heiltä tai muilta yrityksiltä ylipäätään oppia? Mihin maailmalla panostetaan?
 • Tunnistammeko, mikä osuus henkilöstöstämme omaa sellaisia taitoja ja uudistumiskykyä, joiden avulla menestymme myös seuraavien vuosien aikana?
 • Minkälaisiin rooleihin on vaikeinta löytää osaajia?
 • Mikä osuus henkilöstöstämme vaatii merkittävää uudistamista, mutta heistä halutaan pitää kiinni? Millaisia osaamisia heille tulee opettaa?
 • Ovatko henkilöstömme työelämätaidot ajan tasalla? Voitaisiinko itseohjautuvuutta tukemalla lisätä työtyytyväisyyttä ja ammentaa innovaatioita ja niistä lisää liiketoiminnallista hyötyä?
 • Miten megatrendit vaikuttavat yritykseemme? Mitä kannaltamme merkitsevät esimerkiksi vastuullisuus, ympäristöystävällisyys, kestävä kehitys, kaupungistuminen ja työväestön ikääntyminen?
 • Pystymmekö vastaamaan osaamisellamme kuluttajien käyttäytymisen nopeisiin muutoksiin?
 • Miten osaamisellamme voitaisiin tulevaisuudessa luoda uusia liiketoimintamalleja?

Priorisoi kartoituksen tulokset

Uudistumistarpeiden kartoittamisen jälkeen tulokset täytyy priorisoida. Tärkeysjärjestystä on myös aina hyvä tarkastella eri näkökulmista.

 

 • Mikä osaaminen tukee tehokkaimmin yrityksen kasvustrategiaa?
 • Onko mukana tarpeita, joiden täyttäminen on edellytys seuraaville vaiheille?
 • Voidaanko jo alussa kerätä ”pikavoittoja” jollakin osaamisalueella?
 • Mitä eri tarpeiden täyttäminen tarkoittaa resurssien kannalta?
 • Mitkä osaamiset ovat strategisesti kriittisempiä ja ne pitää hankkia taloon sisälle?
 • Mitä osaamisista voidaan hankkia talon ulkopuolelta esimerkiksi kumppaniyritysten tai konsulttien avulla?

Tutustu osaamisen uudistamisen oppaaseen

 

Miten johtaa onnistuneesti osaamisen uudistamista?

Jokaisen yrityksen tulee ratkaista, miten organisaation jatkuvasta uudistumiskyvystä huolehditaan. Kannustava ja oppiva johtamiskulttuuri ja parhaiksi tunnistetut toimintatavat ovat tässä avainasemassa. Niiden lisäksi on tärkeää huolehtia kunkin työntekijän yksilöllisestä uudistumisesta.
Jos osaamisen johtaminen mietityttää, varaa maksuton kävelysparraus asiantuntijamme kanssa. 


Oppiminen on polttoainetta uusille ideoille ja ammatilliselle itsetunnolle

Kun johto rohkaisee henkilöstöä innovaatioihin ja uuden opetteluun, työntekijöille osoitetaan, että heidän näkemyksiään ja osaamistaan arvostetaan. 

Innovaatioiden synnyttäminen vaatii aina psykologisen turvallisuuden luontia sekä vahvoja panostuksia valmentavaan johtamiseen ja viestintään.

Lue lisää: Johtaja, huolehdi psykologisesta turvallisuudesta myös etätyössä

Case-Google-banner_2880x800px

Case-Google-banner-mobile_760x230px

 

Haastamme yrityksesi uudistumaan!

Toivottavasti näistä vinkeistä oli iloa sinulle, osaamisen uudistaja ja henkilöstön kehittäjä! Mikäli yrityksesi on uudistumiskykyinen ja sen kulttuuri tukee henkilöstön jatkuvaa oppimista, kasvullenne on olemassa jo oivallinen ponnahduslauta.

Jos haluat tukea ja sparrauskumppanin osaamisen uudistamiseen tai yrityksen tulevaisuuden haasteiden selkeyttämiseen, olemme täällä sinua varten! Meillä on 30 vuoden kokemus kasvualojen vauhdittamisesta ja uuden osaamisen kasvattamisesta, ja autamme mielellämme yritystäsi menestymään osaamistarpeiden muutoksessa.

Tutustu tarkemmin osaamisen uudistamisen palveluumme.

haastamme-yrityksesi-uudistumaan_800x800px