06.09.2022 — Osaamisen uudistaminen

Ketterä oppiminen – mitä se on ja miten sitä voidaan tukea?

Sara Marrara
Kirjoittaja
Sara Marrara

Oppimisen merkitys korostuu nykypäivän nopeasti muuttuvassa työelämässä.  Aikaan ja paikkaan sidotut koulutukset eivät ole enää pitkään aikaan olleet ensisijainen keino kehittää osaamista. Sen sijaan työn lomassa tapahtuva, ketterä oppiminen, mahdollistaa osaamisen kehittymisen osana päivittäistä työtä. Kun oppiminen tapahtuu työtä tehdessä, pystytään myös muutoksiin reagoimaan herkemmin. Ketterästä oppimisesta onkin tullut yrityksille kilpailuvaltti, joka mahdollistaa uudistumisen ja toiminnan jatkuvan parantamisen.

 Jotta työpaikalla voidaan oppia ketterästi, on hyvä huomioida muutamia toimintatapoihin ja käytäntöihin liittyviä asioita. Aihe on meille tuttu ja työskentelemmekin sen parissa säännöllisesti. Lukemalla tämän kirjoituksen saat itsekin tietää, miten ketterää oppimista voi tukea organisaatiossa.

1. Panosta oppimiskulttuuriin

Kun työyhteisössä halutaan tukea jatkuvaa oppimista, on hyvä tarkastella organisaation toimintatapoja sekä rakenteita. Organisaatiokulttuuriin linkittyvä oppimiskulttuuri muodostaa nimittäin oppimisen ilmapiirin. Jotta kulttuuri ohjaa yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen, tulisi toiminnan olla sujuvaa niin tiimin sisällä kuin toimintojenkin välillä. Kun rajat organisaation sisällä ovat väljät, kynnys yhteistyölle ja kollegan avun kysymiselle pysyy matalana.

Ketterästi oppivassa organisaatiossa on hyvä olla käytössä toiminnan reflektointiin ohjaavia menetelmiä. Reflektoinnille varataan säännöllisesti aikaa esimerkiksi retrospektiivien eli retrojen yhteydessä. Lisäksi varmistetaan, että yksilöille jää aikaa oppia myös päivittäisen työn ohessa. Ajanpuute on usein suurin este työssä tapahtuvalle oppimiselle.

Ajanpuute on usein suurin este työssä tapahtuvalle oppimiselle.

2. Rakenna organisaatioon luottamuksen ilmapiiri

Ketterään oppimiseen kannustavassa oppimiskulttuurissa keskeistä on luottamus. Tällöin uskalletaan antaa vastuuta ja luotetaan yksilöiden oppimiskykyyn. Epäonnistumiset sallitaan ja reflektoidaan, jotta niistä voidaan oppia seuraavaa kertaa varten. Yksilöitä kannustetaan hakeutumaan myös sellaisiin tehtäviin, joihin heillä ei vielä ole täyttä osaamista. Tällöin tehtävät jakautuvat laajemmalle joukolle ja organisaatio hyödyntää sen asiantuntijoiden täyden potentiaalin.

3. Luo vahva yksilö- ja tiimiohjautuva toimintamalli

Ketterää oppimista tukee yksilöiden ja tiimien mahdollisuus organisoida ja suunnitella työtään itsenäisesti. Tällöin yksilöillä on mahdollisuus tehdä työtään koskevia päätöksiä ja vaikuttaa omaan työhönsä. Tiimien on kuitenkin tärkeää määritellä myös yhteiset tavoitteet, jotta kaikki ohjautuvat oikeaan suuntaan. Tämä vaatii tiimin jäseniltä aktiivisuutta, päätöksentekokykyä ja vastuunottoa.

Luomalla kokonaiskuvan organisaation tavoitteista, autetaan yksilöitä ja tiimejä ymmärtämään oman työn merkitys osana isompaa kokonaisuutta. Läpinäkyvyys ja organisaation sisäinen viestintä ovatkin äärimmäisen tärkeitä yksilö- ja tiimiohjautuvuuden ja siten ketterän oppimisen tukemisessa.

Ketterästi oppivan organisaation rakentamisessa on huomioitava monia eri seikkoja ja hyväksyttävä, että kehittyminen vie aikaa. Oleellista on kiinnittää huomiota organisaatiokulttuuriin, toimintatapoihin sekä rakenteisiin, jotka ohjaavat vuorovaikutusta. Kehittämisessä tarvitaan etenkin johdon sitoutumista, mutta myös jokaisen asiantuntijan panosta. Jatkamme mielellämme keskustelua aiheesta kanssanne, joten ole yhteydessä matalalla kynnyksellä meihin.

Tämä blogikirjoitus perustuu käytännön työn lisäksi myös pro gradu -tutkielmaan, jossa selvitettiin ketterää oppimista tukevia tekijöitä.

 

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

27.04.2023 — Työ ja Ura

Mikä tekee työpaikasta onnellisen? – 4 vinkkiä ja yksi karikko

Meillä Sarasella juhlitaan!🎉

Lue lisää
30.03.2023 — Osaamisen uudistaminen

Osaamista johtamalla valmistaudutaan tulevaisuuteen

Uudenlaisen osaamisen tarpeet kasvavat yrityksissä vauhdilla. Sarasen sekä henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistys HENRY ry:n kyselyyn vastanneista...

Lue lisää
09.03.2023 — Osaamisen uudistaminen

Työvoimapula vaivaa – mistä löydämme lääkkeet?

Työvoimapula puhuttaa nyt lähes jokaisella toimialalla. Erityisesti otsikkotilaa ovat saaneet sosiaali- ja terveysala sekä teknologia-ala, mutta käytännössä...

Lue lisää