Osaamisen uudistaminen – Haastamme yrityksiä uudistumaan

Pysy kilpailukykyisenä johtamalla ja kasvattamalla nykyisten tekijöidesi uudistumiskykyä.

Uudistu kanssamme ja vahvista tulevaisuuden osaamista

Henkilöstö on yrityksen tärkein pääoma ja liiketaloudellisen kasvun avain. Panostamalla osaamisen johtamiseen ja uudistumiskyvyn rakentamiseen investoit tulevaisuuteen, ylläpidät liiketoiminnan kilpailukykyä ja varmistut työn mielekkyydestä tulevaisuudessakin.

Haastamme yrityksesi uudistumaan. Autamme kirkastamaan tavoitteet ja mittarit uudistumiselle ja luomaan kanssasi kokonaisuuden, joka rakennetaan liiketoiminnan tarpeiden, yrityksesi kulttuurin ja tulevaisuuden osaamisvaatimusten pohjalta.

Vahvista tulevaisuuden osaamista. Tuomme uudistumiseen näkemystä työmarkkinoista, toimivista käytännöistä ja konsepteista. Niiden pohjalta suunnittelemme yhdessä parhaat ratkaisut, jotka auttavat liiketoimintaasi menestymään. Osaamisen kehittämisellä vahvistat tulevaisuuden osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä.

osaamisen-uudistaminen-saranen-kuva-2

Uudistu kanssamme! Jätä yhteydenottopyyntö tästä.

Miksi uudistua?

1. Uudistumalla varmistat kilpailukyvyn osaamismurroksen keskellä

Jatkuva ja ketterä uudistuminen kannattaa, sillä vain niissä yrityksissä, joissa investoidaan uuden osaamisen ja tulevaisuuden kyvykkyyksien rakentamiseen, voidaan pärjätä kilpailussa jatkossakin. Kun henkilöstöllä on alansa parasta osaamista ja kyky menestyä toimiala- ja osaamismurroksen keskellä, yrityksellä on kaikki eväät kasvuun.

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kasvattamisen sekä uudistamisen kulttuurin myötä yritys pystyy rakentamaan tämän päivän ja huomisen kilpailukykyä sekä vahvistamaan henkilöstön motivaatiota entisestään.

2. Uudistumalla johdat osaamista ennakoivasti

Johdon, esihenkilöiden ja HR:n yhteisellä tahtotilalla ja sitoutuneisuudella on merkittävä rooli osaamisen uudistamisen onnistumisessa. Sen vuoksi avainhenkilöiltä tarvittava työpanos tulee arvioida huolellisesti. Jokaisen yrityksen tulee miettiä, mihin oma aika riittää, ja voitaisiinko uudistamisen tehokkaaseen johtamiseen saada valmennusta ulkopuolelta.

Ottamalla osaavan kumppanin mukaan uudistumisen malliin pystyt keskittymään olennaiseen ja samalla johtamaan kasvutavoitteita ennakoivin ottein.

3. Osaamisen uudistamisella myös henkilöstö sitoutuu

Henkilöstön on helppo sitoutua yritykseen, joka tekee aktiivisesti ja ennakoiden työtä tulevaisuuden eteen ja panostaa ihmisten osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja uudistumiskyvyn tukemiseen. Taloon juurrutettu jatkuvan oppimisen malli on myös erinomainen kasvualusta innovaatioille.

Näin osaamisen uudistaminen rakentuu

Kaikki uudistumisen ratkaisut tulee rakentaa liiketoiminnan ja organisaation lähtökohdista käsin. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan, milloin ja missä tilanteissa nopeat kokeilut tai pilotit tuovat halutut voitot, sekä milloin on kannattavampaa rakentaa kokonaisvaltaisempia malleja. Yhteisen sparraamisen kautta tuemme johtoa uudistumisen oivalluksissa ja läpiviennissä, konseptoimme kanssanne ja autamme jalkauttamaan uudistumisen osaksi arjen työtä.

Osaamisen uudistaminen on parhaimmillaan jatkuvaa kehitystä, jossa oppiminen, uusien osaamistarpeiden tunnistaminen, uteliaisuus tekemiseen ja toimintatapojen kehittämiseen sekä yrityksille sopivien uudistumisen mallit vuorottelevat jouhevasti. Osaamisen uudistamisen ytimessä on rohkea, kyseenalaistava ja ratkaisulähtöinen lähestyminen organisaation nykyosaamiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin. Tämä rakentuu kulttuurin, toimintatapojen ja yhteisön vahvuuksien päälle.

lamppu_mini_icon

1. Kasvata erityis- ja asiantuntijaosaamista

Autamme yrityksiä oivaltamaan ja tunnistamaan, millaista osaamista ja asiantuntemusta he tarvitsevat tulevaisuudessa. Rakennamme yritysten kanssa vaikuttavia malleja, joiden kautta erityis- ja asiantuntijaosaamista kasvatetaan tehokkaasti ja joilla luodaan kokonaan uudenlaista osaamista. 

...lue lisää

Tuemme organisaatioita työelämätaitojen, kuten resilienssin, itsensä johtamisen ja jatkuvan oppimisen kehittämisessä.

tue työelämätaitoja ja muutoskykyä

2. Tue työelämätaitoja ja muutoskykyä

Kasvatamme tiimien ymmärrystä työelämän ja roolien muutoksesta. Uudistuvan organisaation asiantuntijaosaaminen rakennetaan aina muutoskyvykkyyden, kasvun asenteen ja ketterän oppimisen kulttuurin päälle.

...lue lisää

Tuomme tarvittavat toimenpiteet osaksi jokaisen yrityksen ja yksilön uudistumista Suomen johtavien osaamisen uudistamisen valmentajien avulla.

puheluplat_mini_icon_2-1

3.Vahvista yksilöiden, tiimien ja työyhteisön vuorovaikutustaitoja

Toimiva ja keskinäinen vuorovaikutus on jokaisen menestyvän työyhteisön ytimessä. Aktiivinen vuorovaikutus myös luo pohjan luottamukselle sekä yhteiselle suunnalle ja onnistumiselle.

...lue lisää

Rakennamme kanssasi uudenlaisia oppimisen toimintatapoja, kehitämme vuorovaikutustaitoja ja luomme uudenlaisia yhteistyön malleja. Tuemme keskustelu- ja palautekulttuurin vahvistamisessa, ja autamme samalla koko työyhteisöä hioutumaan entistä tiiviimmäksi ja yhteen hiileen puhaltavaksi yksiköksi, joka vie koko liiketoimintaa eteenpäin.

checkilist_mini_icon

4. Johda uudistumista menestyksekkäästi

Autamme johtoa oivaltamaan työelämän ja työmarkkinan muutoksia sekä niiden vaikutuksia yrityksen toimintaan. Pidämme yhteisiä työpajoja, joissa tunnistamme toiminnan kannalta kriittiset tulevaisuuden osaamisalueet ja uusia ratkaisuja vaativat uudistumisen paikat. 

...lue lisää

Ideoimme ja luomme yhdessä keinoja niihin tarttumiseen ja uudistumisen johtamiseen.

Tuomme liiketoiminnan uudistumistyön pohjaksi näkemyksemme ja kokemuksemme työelämän ja työmarkkinoiden murroksesta sekä osaamistarpeiden muutoksista.

Haastamme ja autamme kyseenalaistamaan totuttuja tapoja, minkä lisäksi sparraamme, ideoimme ja rakennamme kanssasi ratkaisuja uudistumisen tueksi. Autamme kirkastamaan osaamisen ja uudistumisen tahtotilan muotoilemalla kanssasi sitä tukevat tavoitteet ja mittarit. 

Haastamme yritystänne uudistumaan, ja teemme mielellämme tuloksia tuovaa uudistumistyötä kanssanne.

Usein kysytyt kysymykset

On viisasta ennakoida sekä pyrkiä jatkuvasti arvioimaan ja ratkaisemaan, millainen yrityksen toimintaympäristö on nyt ja tulevaisuudessa, ja mitä osaamisen uudistaminen vaatii yritykseltä.
Jatkuvan oppimisen ja työn tehokkuuden kehittämisen malleista saadaan etua jokapäiväisten onnistumisten tueksi. Uudistumisen tulisikin aina olla osa yrityksen strategiaa, sillä sen avulla sitoutetaan ja motivoidaan työntekijöitä sekä pidetään yllä yrityksen kilpailukykyä.

Autamme yritystänne suurten muutosten keskellä. Selvitämme, miten nykyisiä osaamisen kehittämisen malleja voitaisiin uudistaa tai miten niistä voitaisiin saada enemmän irti. Olemme mielellämme mukana sparraamassa, millaista osaamista ja millaisia ratkaisuja yrityksenne tarvitsee menestyäkseen tulevaisuuden kilpailukentillä.

Osaamisen uudistaminen on paljon muutakin kuin kouluttamista tai osaamisen kehittämistä. Se on ennen kaikkea toiminnan ja kulttuurin muutosta.

Ennen hankkeiden aloittamista yrityksen tulee tunnistaa, mistä osaamisen uudistamisen tarpeet syntyvät ja kenellä organisaatiossa on luontevin omistajuus kyseiselle hankkeelle. Vaikka HR on yleensä avainasemassa tällaisissa projekteissa, myös johdon, esihenkilöiden ja liiketoiminnan yhteinen näkemys ja tahtotila ovat tärkeässä roolissa, sillä vain siten päästään luomaan vaikuttavia ja aidosti tuloksia tuovia ratkaisuja.

Ajatustyön edetessä on myös hyvä miettiä, millaisia investointeja uudistumiseen oltaisiin valmiita tekemään, sekä kuinka suurta joukkoa erilaiset uudistamisen tarpeet oman henkilökunnan keskuudessa koskettavat. Lisäksi on hyvä muistaa, ettei aina ole kyse valtavan suurista ponnistuksista vaan pienetkin oivallukset voivat tuoda suurta lisäarvoa arkeen.

Toisiin osaamisen uudistamisen prosesseihin sopivat paremmin ketterät pilotoinnit kuin laajemmat kokonaisuudet. Autamme organisaatiotanne tunnistamaan ne osa-alueet, joista muutokset kannattaa aloittaa, ja jotka myös tuovat tuloksia nopealla aikataululla.

Pilotoinnin avulla lähdetään kehittämään tärkeäksi tunnistettua aihealuetta pienemmän ydintiimin kanssa. Nopeat kokeilut auttavat jalostamaan ajatusta ja ratkaisua kohti oikeaa suuntaa. Onnistumisen kautta voidaan analysoida kokonaisuutta ja hyödyntää parhaat opit osaksi koko organisaation toimintamallia.

Osaamisen uudistamisen ratkaisuissa voidaan lähteä liikkeelle varsin jouhevasti. Kaikilla organisaatioilla on olemassa hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, joiden päälle voidaan rakentaa uutta. Kaikkea ei siis tarvitse tai edes kannata lähteä suunnittelemaan puhtaalta pöydältä, vaan projektissa voidaan hyödyntää organisaation olemassa olevia vahvuuksia ja toimivia rakenteita.

Osaamisen uudistamiselle asetetaan aina selkeät mittarit ja tavoitteet, jotka ohjaavat tekemistä ja joiden kautta voidaan todentaa projektin onnistuminen. Olemme mielellämme mukana luomassa kanssanne johtamisen rakenteita, joiden avulla pystymme muodostamaan yrityksellenne parhaan mahdollisen kokonaisuuden uudistumistyöhön.

Osaamisen uudistaminen tuo hyötyä niin organisaatiolle kuin yksilöille, vie liiketoimintaa eteenpäin ja tukee kilpailukykyä. Onnistumista voidaan mitata esimerkiksi siinä, miten henkilöt omaksuvat uusia taitoja, mitä he ovat oppineet sekä miten organisaatio hyötyy siitä, että osaamisen uudistamiseen on panostettu.
Kaikkiin transformaatio- ja uudistumistilanteisiin kannattaa löytää ja ottaa käyttöön konkreettiset mittarit, jotka auttavat seuraamaan, ollaanko menossa kohti toivottua muutosta. Tulokselliset jatkuvan oppimisen mallit, jotka jäävät elämään myös projektin jälkeen, vahvistavat entisestään hedelmällistä työkulttuuria.

Tärkein mittareista näkyy vastauksena kysymykseen, tuovatko tehdyt osaamisen uudistamisen ratkaisut aitoa hyötyä liiketoiminnalle. Jos osaamisen uudistamisen lähtökohtana on bisneslähtöinen tavoite, tehdyistä ratkaisuista on tärkeää saada konkreettista etua tämän ja huomispäivän liiketoiminnalle ja kasvulle.

Mitä nopeammin maailma muuttuu, sitä kriittisempää on, että uudistuminen on yrityksen agendalla. Muutokseen sopeutumisen sijaan voittajiksi selviytyvät ne yritykset, jotka katsovat rohkeasti tulevaisuuteen, pitävät huolen omasta uudistumiskyvystään ja ottavat edelläkävijän askeleita omilla alueillaan.

Tulevaisuuden taitoja miettiessään tulee pysähtyä ja miettiä, millaisessa muutostilanteessa organisaatio on. Substanssi- ja erityisosaamisen lisäksi keskeisiä tekijöitä ovat työelämätaidot, sillä muutoskyvykkyyden, oppimishalun, analyyttisen ajattelun ja timanttisten vuorovaikutustaitojen päälle rakentuu tulevaisuuden asiantuntijuus. Toisin sanoen, ihmiset tulevat tarvitsemaan entistä enemmän taitoja muutosten ymmärtämiseen ja itsensä johtamiseen alati muuttuvan työelämän keskellä.

Jokaisen organisaation olisikin tärkeää ratkaista, miten omasta uudistumiskyvystä huolehditaan. Organisaation johtamiskulttuuri ja toimintatavat ovat tässä avainasemassa. Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää huolehtia kunkin työntekijän yksilöllisestä uudistumisesta.


Tulevaisuuden menestys riippuu tämän päivän päätöksistä.
Täytä yhteystietosi alle, niin soitamme sinulle pian.